Aston Martin Residences Miami Staircase connecting the amenities

Aston Martin Residences Miami Sky lobby